Aktuality

Informácie pre rodičov a žiakov ku obnoveniu vyučovania od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020

Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie (pošle po dieťati) vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

7.30 – otvorenie bočného vchodu do školy, žiaci vchádzajú postupne do školy. Rodičia do školy nevstupujú. Žiaci vstupujú v rúškach. Po vstupe sa im meria teplota a dezinfikujú si ruky. Potom sa idú v odstupoch prezuť ku svojej skrinke. Rodič zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a 1 papierové hygienické vreckovky, jedno rúško si ráno odkladajú do skrinky. Po prezutí idú organizovane do svojich kmeňových tried. V triede zaujmú svoje miesto a pripravia sa na vyučovanie.

8.00 – začiatok vyučovania, 1.6.dostanú žiaci pokyny ku vyučovaniu

12.30 – ukončenie vyučovania, v jeho priebehu idú žiaci podľa harmonogramu na obed, po jeho ukončení sa organizovane prezujú a idú domov cez hlavný vchod.

Pokyny pre rodičov žiakov,ktorí budú navštevovať ŠKD od 1.6.2020

Školský klub:

Školský klub – časový harmonogram a činnosť:

6.30 – 7.30 – ranný školský klub – žiaci prídu cez bočný vchod, nasleduje meranie teploty a dezinfekcia rúk, potom sa prezujú a idú do svojej triedy. Každá trieda je zároveň jedna skupina školského klubu. Od 7.30 zostávajú v triede pod dozorom.

12.30-15.30 – o 12.30 si preberajú žiakov vychovávateľky, ktoré si organizujú činnosť vo svojej skupine ŠKD.

Prevzatie žiakov rodičmi:

Rodičom nie je dovolené vstupovať do budovy školy!

Rodičia si pre žiakov budú chodiť nasledovne (aj v prípade, že žiak nemá pevne stanovený čas odchodu z ŠKD):

Po príchode pred hlavný vchod do školy zavolajú na telefónne čísla  na vonkajších dverách podľa toho, v ktorej triede je žiak v školskom klube.

Rodič požiada  príslušnú vychovávateľku, aby mu  jeho dieťa (meno, priezvisko, trieda) priviedla. Vychovávateľka odprevadí žiaka k vchodu do školy ,kde si ho preberie rodič.

Žiadame rodičov, aby sa s pokynmi dôkladne oboznámili a dodržiavali ich počas celého mesiaca jún 2020.