Trieda s rozšíreným vyučovaním TSV

Do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV (ďalej len trieda)  sa prijímajú žiaci 5. ročníka po overení špeciálnych zručností ,schopností a športového nadania.

Vyučovanie v triede so zameraním na kolektívne športy sa bude realizovať v novom školskom roku  od 5. ročníka.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do športovej triedy je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti .

Doplňujúce kritériá sú psychologická diagnostika a prospech.

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport.

 Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy.

 Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy oznámenie o prijatí.

I n f o r m á c i e

Bližšie informácie možno získať na týchto miestach:

ZŠ Vrbové, Školská ul.4

Tel: 033 – 7718 007 – riaditeľ

Tel: 033 –7718 008 – sekretariát

e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk

web:    www.zsvrbove.sk

Kritériá prijatia do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV so zameraním na futbal, volejbal a basketbal

v novom školskom roku 

 a)         prijímanie žiakov 4.ročníka do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia

              podmienok stanovených riaditeľom školy

b)           potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

c)           záujem o kolektívne športy: futbal, volejbal, basketbal

d)           súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy

e)           pedagogicko – psychologická diagnostika

f)            prospech

Športové kritériá prijatia

 Všeobecné:

1)            kotúľ vpred –  vzad                                    faktor ohybnosti

2)           skok z miesta                                            faktor odrazovej sily dolných končatín

3)           člnkový beh 4×10 metrov –                      faktor akceleračnej rýchlosti

Futbalové:

1)            slalomová dráha

2)           reťazec herných činností jednotlivca

3)           žonglovanie

Volejbalové:

1)            technika odbíjania

2)           kombinácia

Basketbalové:

1)            hod medicinbalom

2)           hod na kôš

3)           prihrávky

4)           dribling

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport.

Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do triedy.

Do triedy sa prijíma 16  žiakov podľa dosiahnutého poradia.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznámenie o prijatí.

Pedagogicko – psychologická diagnostika sa uskutoční v určenom termíne, ktorý bude zverejnený neskôr.

Overenie športového nadania sa uskutoční v určenom  termíne, ktorý bude zverejnený neskôr.

Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

b) pre neuspokojivé správanie

c) zo zdravotných dôvodov

d) na žiadosť zákonného zástupcu