Športová trieda

Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 5. ročníka po psychologickej diagnostike a overení špeciálnych zručností ,schopností a športového nadania.

Vyučovanie v športovej triede so zameraním na kolektívne športy sa bude realizovať v novom školskom roku  od 5. ročníka.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do športovej triedy je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti .

Doplňujúce kritériá sú psychologická diagnostika a prospech.

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport.

 Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy.

 Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Tlačiv

I n f o r m á c i e

Bližšie informácie možno získať na týchto miestach:

ZŠ Vrbové, Školská ul.4

Tel: 033 – 7718 007 – riaditeľ

Tel: 033 –7718 008 – sekretariát

e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk

web:    www.zsvrbove.sk

 

Kritériá prijatia do športovej triedy so zameraním na futbal, volejbal a basketbal

v novom školskom roku 

 a)         prijímanie žiakov 4.ročníka do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia

              podmienok stanovených riaditeľom školy

b)           potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

c)           záujem o kolektívne športy: futbal, volejbal, basketbal

d)           súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy

e)           pedagogicko – psychologická diagnostika

f)            prospech

Športové kritériá prijatia

 Všeobecné:

1)            kotúľ vpred –  vzad                                    faktor ohybnosti

2)           skok z miesta                                            faktor odrazovej sily dolných končatín

3)           člnkový beh 4×10 metrov –                      faktor akceleračnej rýchlosti

Futbalové:

1)            slalomová dráha

2)           reťazec herných činností jednotlivca

3)           žonglovanie

Volejbalové:

1)            technika odbíjania

2)           kombinácia

Basketbalové:

1)            hod medicinbalom

2)           hod na kôš

3)           prihrávky

4)           dribling

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport.

Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy.

Do športovej triedy sa prijíma 20  žiakov podľa dosiahnutého poradia.

Rodičia vybraných žiakov budú koncom  júna školského roku pozvaní do školy, kde budú informovaní o forme štúdia, o učebných plánoch i v nadväznosti na štúdium v strednej škole.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí.

Pedagogicko – psychologická diagnostika sa uskutoční v určenom termíne,ktorý bude zverejnený neskôr.

Overenie športového nadania sa uskutoční v určenom  termíne,ktorý bude zverejnený neskôr.

Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

b) pre neuspokojivé správanie

c) zo zdravotných dôvodov

d) na žiadosť zákonného zástupcu