Aktuality

Stravovanie od 1.9.2021 – dôležité informácie pre rodičov a ZZ

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ, ako sme ho poznali doteraz.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičov žiakov našej školy o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie)  ÚPSVaR pre školský rok 2021/2022.

Od 1.9.2021 nastáva zmena v poskytovaní dotácií na stravovanie. Rodič má nárok na dotáciu stravy:

1. ak je dieťa v hmotnej núdzi

2. ak dieťa žije v domácnosti , ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

3. rodič má možnosť žiadať zamestnávateľa o zvýšený daňový bonus na dieťa  alebo požiadať  školu o dotáciu na stravu svojho dieťaťa. Nie je možné nárokovať oboje.

V prípade, že sa rozhodnete pre dotáciu na stravu dieťaťa, žiadame Vás, aby ste obratom, najneskôr však do 8.8.2021 do 22.00 hod. vyjadrili tento záujem mailom na: info.zsvrbove@gmail.com . 

Potrebné potvrdenia je nutné priniesť do školy, príp. do poštovej schránky školy, najneskôr do 13.8.2021. Dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, sú v nasledovnom rozsahu:

 

  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha)

 

Čestné vyhlásenie si možno stiahnuť tu:   cestne_vyhlasenie

alebo v sekcii Tlačivá – školská jedáleň.

Z potvrdení musí byť zrejmé:

Názov ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na tel. čísle: 033/7718008, príp. 0911 206072 alebo priamo v jedálni ZŠ Vrbové u vedúcej ŠJ a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a…/dotacie-pre-deti.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť alebo nestihnete dané termíny, aktualizácia údajov bude možná  do 10.9.2021. V takom prípade dotácia na stravu dieťaťa bude poskytnutá od 10/2021.

S pozdravom

Vedenie ZŠ

Školská 4, Vrbové

E-mail: info.zsvrbove@gmail.com

Tel. č.: 033/7718008