Aktuality

Zápis do 1.ročníka – aktualizované informácie

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch:

15.apríla 2021, vo štvrtok  v čase od 14.00 do 17.00

16.apríla 2021, v piatok  v čase od 14.00 do 17.00

Zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Zápis sa uskutoční v budove školy na Školskej ulici len za prítomnosti rodičov – zákonných zástupcov a bez prítomnosti detí pri dodržaní hygienicko – epidemiologických opatrení.

Rodičia, ktorí prídu na zápis, prinesú tieto dokumenty:

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky
  • vyplnený a podpísaný protokol o zápise
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu, resp. zástupcov
  • v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky vyplnenú a podpísanú žiadosť o odklad

Tlačivá je možné si stiahnuť tu:

https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Prihláška-do-1.-ročníka_2021.pdf

https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Protokol_o_zapise_ziaka_ZSVrbove_2021.pdf

https://zsvrbove.sk/wp-content/uploads/Ziadost_odklad_2021.pdf

Tlačivá si možno stiahnuť aj v sekcii Tlačivá – škola.

ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK?
Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP),nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotnýchprehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú na žiadosť rodiča psychológovia z CPPPP.
Základné informácie o tom, čo by 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov:
• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety do “päť”;
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie, kde je “vpredu”, “vzadu”, “hore”, “dole”, “vpravo”, “vľavo”.
AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
• nezajakáva sa pri reči.
ČO SA ODPORÚČA PRI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOCH S DIEŤAŤOM:

pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu; dôsledný výchovný prístup;

jednotnosť v požiadavkách dospelých; odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom

zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým; zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho “veľkým”;

požiadať o pomoc pri niečom; klásť primerané požiadavky na dieťaťa;

jasne s dieťaťom komunikovať; nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

Metodické usmernenie k zápisom si možno prezrieť tu:

https://www.minedu.sk/data/att/19000.pdf