Naša škola

Základná škola vo Vrbovom na Školskej ulici 4 je plnoorganizovanou  školou.Poskytuje základné – primárne a nižšie stredné vzdelanie.Školu v súčasnosti navštevuje 343 žiakov.Počet tried je na 1. stupni   je 8 a na 2. stupni 10 tried.

Škola ponúka:

 • jednozmenné vyučovanie v zmodernizovanej budove po kompletnej rekonštrukcii
 • vyučovanie Aj v povinnom predmete od 1. ročníka
 • vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom predmete od 7. ročníka
 • vyučovanie informatiky v  povinnom predmete od 3. ročníka
 • vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični
 • začlenenie detí so špeciálno – pedagogickými potrebami do štandartných tried
 • starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťaže a olympiády
 • rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
 • spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch
 • multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým osvetlením
 • účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • aktivity projektov Zdravá škola, Školy pre budúcnosť, Modernizácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty partnerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, Školské ovocie, SME v škole, Hovorme o jedle, 
 • separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu – Recyklohry, zber batérii – Zbierame baterky
 • široký výber záujmových krúžkov
 • školský informačný systém s aktuálnymi informáciami prezentovanými v TV
 • priestory ŠKD integrované so školskou knižnicou,vybavené počítačmi,tv systémom,prepojenie s krytou otvorenou triedou
 • využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky vo vyučovacom procese vo všetkých triedach
 • vyučovanie v počítačovej učebni, interaktívnej učebni, multimediálnej učebni
 • príprava žiakov na prijímacie pohovory