Tlačivá – škola

Názov Dokument
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Stiahnuť
Zdravotný dotazník – vyhlásenie o bezinfekčnosti Stiahnuť
Žiadosť o individuálne vzdelávanie Stiahnuť
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky Stiahnuť
Žiadosť o vydanie opisu vysvedčenia / katalógového listu Stiahnuť
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Stiahnuť
Žiadosť o povolenie plnenia školskej dochádzky mimo územia SR Stiahnuť
Žiadosť o prijatie / preradenie žiaka Stiahnuť
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Stiahnuť
Žiadosť o vydanie učebníc Stiahnuť
Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa v bežnej triede ZŠ Stiahnuť