Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás, sú u prevádzkovateľa ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Školská 4, 922 03 Vrbové, IČO: 37 8366 25, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchz ákonov (ďalej aj Zákon),

1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté osoby – žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov, že

a)osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako Základnej škole, poskytli pri prihlasovaní žiaka do školy, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti pre primárne vzdelávanie,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších zmien,

c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú :

mailová adresa: zsvrbove@zsvrbove.sk, telefónne číslo: 033/7718008. sekretariát

školy

d) príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, školská inšpekcia a ďalší,

e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona  máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinným, e-mailovým oznámením)a ďalšie práva,

h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté fyzické osoby- nájomcov priestorov u prevádzkovateľa, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri uzatváraní zmluvného vzťahu o prenájme priestorov prevádzkovateľa, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vedenia jeho agendy nájomcov  priestorov,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú:

mailová adresa: zsvrbove@zsvrbove.sk, číslo telefónu: 033/7718008, sekretariát školy

d) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, obchodná inšpekcia a ďalší,

e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinným, e-mailovým oznámením)a ďalšie práva,

h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov u prevádzkovateľa, že

a) osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ získava pri kamerovo monitorovaných svojich priestorov,sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel zaisťovania ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb v priestoroch prevádzkovateľa,

b)osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú :

mailová adresa: zsvrbove@zsvrbove.sk, telefónne číslo: 033/7718008, sekretariát

školy

d) príjemcami osobných údajov môžu byť orgány činné v trestnom konaní,

e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinným, e-mailovým oznámením)a ďalšie práva,

h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

4.Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby uskutočňujúce platobné operácie pre prevádzkovateľa, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri uzatváraní platobného (hotovostného alebo fakturačného) vzťahu, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel jeho povinného vedenia účtovníctva,,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona podľa zákona č. 421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,

c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú:

mailová adresa: zsvrbove@zsvrbove.sk, telefónne číslo: 033/7718008, sekretariát

školy

d)príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, Finančná správa SR, štátna obchodná inšpekcia a ďalší,

e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinným, e-mailovým oznámením)a ďalšie práva,

h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

 

5. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej jpošty,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,

c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú :

mailová adresa: zsvrbove@zsvrbove.sk, telefónne číslo: 033/7718008, sekretariat

školy

d) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR,

e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov(listinným, e-mailovým  oznámením)a ďalšie práva,

h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

 

Vo Vrbovom dňa 25.mája 2018.