Školský klub detí

ŠKD má  v školskom roku 2021/2022 4  oddelenia,ktoré navštevuje  104 žiakov 1. – 5. ročníka.

I.oddelenie – 26 žiakov, vychovávateľka p.Barbora Malá

II.oddelenie – 26 žiakov, vychovávateľka  Bc.Petra Motyčková

III.oddelenie – 26 žiakov,vychovávateľka Mgr.Andrea Andrísková

IV.oddelenie – 26 žiakov,vychovávateľka p.Viera Valová

Činnosť ŠKD prebieha podľa nového výchovného programu  a podľa plánu práce. Činnosť je rozdelená na jednotlivé týždne.

Vychovávateľky vo svojej prác rešpektujú záujmy detí a rodičov, učia deti efektívnemu využitiu voľného času, pričom v štruktúre popoludnia dodržiavajú psychohygienické požiadavky. Vo výchovnom procese využívajú tieto druhy činností: prírodovednú /zameranie na enviromentálnu výchovu/, estetickú /Vv, Hv, liter.-dramatická/, rekreačno-športovú /didaktické hry, kolektívne hry, muzikoterapia, relaxačné cvičenia, sánkovanie, korčuľovanie/, pracovno-technickú /využívanie rôznych ekomateriálov/ a spoločensko-vednú /zapájanie sa do rôznych súťaží, zhotovenie výstaviek a násteniek/.